CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH - MASTERS - CESTA
© 2016 Bartolomej Sýkora
    

 

Návrh programu na VZ SZC-CPV o.z.
- konanej dňa 17.9.2016 v B.Bystrici po pretekoch na Šachtičky
 
1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti
2. Schválenie programu rokovania, voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa,
    návrhovej a volebnej komisie, skrutátorov. overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti CPV o.z. (Predseda OZ)
4. Správa o hospodárení CPV o.z. (Ing.Dušan Krkoška)
5. Diskusia
6. Voľba správnej rady a predsedu CPV o.z.
7. Vyhodnotenie MERIDA ROAD CUP 2016
8. Záver
Taktiež navrhujem, aby VZ moderoval Palo Holý nakoľko s tým má najviac skúseností.
Ak máte pripomienky, prosím zašlite mi ich.
Ďakujem

Mgr. Stanislav Klimeš
stanoklimes@gmail.com